Továbbá illessze be ezt a kódot követlenül a nyitó címke alá:
HELYI TARIFÁVAL HÍVHATÓ
+36 80 98 00 80
08:00 - 17:00 között
plhurouabgro

Adatvédelmi nyilatkozat

Premio Travel Kft.
Adatkezelési tájékoztató
 
 
I. Az adatkezelő személye és elérhetőségei
 
PremioTravel Holidays Kft. (székhelye: 1063 Budapest Szinyei Merse Pál u. 10., fióktelep: 9400 Sopron Kőszegi út 5., telefonszám: 99/310-940, cégjegyzékszám: 01-09-180774, adószáma: 24758415-2-42, utazásszervezői és -közvetítői nyilvántartásba vételi szám: U-001503, e-mail: info[kukac]premiotravel[pont]hu, weboldalak: www.premiotravel.hu) a továbbiakban mint Premio Travel az ügyfelek – a Premio Travel utazói – a személyes adatait kezeli.
Az adatkezelési szabályzatban használt meghatározások, fogalmak  ezen szabályzatra kötelezően alkalmazandó definícióit a 2016/679/EU rendelet tartalmazza.
weboldalon olvasható.
 
Az adatkezelési szabályzatban adatkezeléssel kapcsolatban használt néhány kifejezés és fogalom rendelet szerinti magyarázata:
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
GDPR: a  2016/679/EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;
felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
ügyfél: a Premio Travel termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a Premio Travellel utazási szerződést kötők (utazók). 
 
Az adatkezelés elvei
A PremioTravel minden tőle telhető intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az ügyfelek személyes adatait mindenkor
 • jogszerűen, tisztességesen és átláthatóan kezelje,
 • azokat csak tevékenységi céljainak, illetve az utazókkal megkötött utazási szerződés teljesítése  érdekében és céljából gyűjtse, kezelje;
 • az adatok nyilvántartása naprakész és helytálló legyen,
 • a személyes adatok tárolása és kezelése biztonságos legyen kizárva az illetéktelen vagy jogosulatlan hozzáférést, kezelést, a véletlen elvesztést, illetve megsemmisítést.
 
II. A Premio Travel az alábbi személyes adatokat gyűjti az ügyfelektől
 
A Premio Travel a szolgáltatásával kapcsolatos megkeresés, érdeklődés, hírlevélre való feliratkozás, utazási szerződés, egyedi ajánlatkéréssel kapcsolatban az alábbi személyes adatokat gyűjti az ügyfelektől:
 
1.) érdeklődés:
(a)   név;
Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
(b)   e-mail cím (telefonszám);
Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
(c)   érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás);
Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.
 
2.) Hírlevélre való feliratkozás
(a)   név;
Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
(b)   e-mail cím (telefonszám);
Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
(c)   érdeklődés tárgya (ha alkalmazandó);
A hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.
 
Az 1.) és 2.) esetekben az adatkezelés jogalapja az érdeklődő, illetve a hírlevélre feliratkozó hozzájárulása. Az adatkezelés az érdeklődő, a hírlevélre feliratkozó által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.
 
3.) utazási szerződés kötés
(a)   név;
Az ügyfél (utazó) beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
(b)   e-mail cím (telefonszám);
Az ügyfél (utazó) későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
(c)   a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok);
A szerződés tárgyának meghatározása.
(d)   útlevélszám
A repülőjegy foglaláshoz.
 
Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a Ptk. szerint megállapított elévülési idő, amelynek kezdete az utazási szerződés teljesítésének napja.
 
 
 
 
4.) egyedi ajánlatkérés
 
(a)   név;
Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
(b)   e-mail cím (telefonszám);
Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
(c)   érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás);
Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.
 
Az adatkezelés jogalapja az ajánlatkérő hozzájárulása. Az adatkezelés az ajánlatkérő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.
 
Utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés
 
(a)   név;
Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
(b)   e-mail cím (telefonszám);
Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
(c)   a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok);
A szerződés tárgyának meghatározása.
 
Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása, az utazási szolgáltatás minőségfejlesztése és a személyre szabott ügyfélkiszolgálás célzottab megvalósítása. Az adatkezelés időtartama a Ptk. szerint megállapított általános (jelenleg 5 év), illetve a Számviteli törvényben meghatározott elévülési idő (jelenleg 8 év), amelynek kezdete az utazási szerződés teljesítésének napja.
 
 
Személyes adatok továbbítása az EGT területén belül
 
A Premio Travel az az ügyfelei személyes adatait az alábbi EGT belüli harmadik személyekkel jogosult megosztani:
(a)   a Premio Travel cégcsoportján belül, beleértve a Premio Travel anya- és leányvállalatait;
(b)   a Premio Travel vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval, marketing kampányt folytató vállalkozással);
(c)   az utazási szerződés teljesítésében résztvevő közreműködőkkel (hotel, repülőtársaság, stb.);
(d)   felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.
 
Nemzetközi adattovábbítás harmadik (nem EGT) országokba
A Premio Travel jogosult az ügyfelek személyes adatait EGT kívüli országba továbbítani, amennyiben
 • az utazóval megkötött utazási szerződés teljesítéséhez ez szükséges, és
 • a továbbításhoz az utazó írásban hozzájárult.
A Premio Travel az utazási szerződés megkötése előtt tájékoztatja az utazót az EGT területén kívülre továbbított személyes adatai  2016/679/EU rendeletnek megfelelő védelméről.
 
 
Tájékoztatás kérése
Az utazó az alábbi kapcsolati pontokon keresztül kérhet tájékoztatást a Premio Travel által kezelt személyes adatairól:
e-mail cím:
telefon:
levélcím:
 
III. Az ügyfél, az utazó jogai
 
Az ügyfél hozzáférési jogai
Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.
 
Az ügyfél írásban kérheti, hogy a Premio Travel tájékoztatást adjon arról, hogy személyes adatait az iroda kezeli-e.
A Premio Travel a tájékoztatást nem tagadhatja meg.
Az ügyfél tájékozódás joga kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki.
Az ügyfél tájékozódási joga nem vonatkozik:
 • az anonim adatokra;
 • a nem rá vonatkozó személyes adatokra.
 
A Premio Travel a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a Premio Travel 1.000 Ft/adat, vagy tájékoztatás  díjat számol fel, amelyet az ügyfél a tájékoztatás átadása/megküldése előtt köteles megfizetni a Premio Travel számlája alapján.
 
A helyesbítéshez való jog
Az ügyfél bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését.
A helyesbítési jog kizárólag az ügyfélre vonatkozó személyes adatokra terjed ki.
Nem terjed ki
 • az anonim adatokra,
 • a nem rá vonatkozó személyes adatokra.
 
A Premio Travel az ügyfél írásban benyújtott kérésének megfelelően javítja, kiegészíti vagy módosítja az ügyfél személyes adatát, és erről írásban tájékoztatja az ügyfelet.
A Premio Travel a helyesbítésről nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.
 
A törléshez való jog
Az ügyfél kérheti személyes adatainak törlését.
A Premio Travel indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait,amennyiben
azokat a Premio Travel kezeli és
 • az ügyfél a személyes adatainak törlését kéri, illetve
 • a személyes adatok kezelése nem szükségesek a Premio Travel által meghatározott célokra,
 • az ügyfél visszavonja az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását,
 • nincs jogalap az ügyfél személyes adatainak további kezelésére,
 • az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a Premio Travel kezeli a személyes adatait, és az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben,
 • a hatályos jogszabályok alapján a törlés kötelező.
 
A Premio Travel az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit.
A Premio Travel a helyesbítésről nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, illetve a címzetteket, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.
Az adatkezelés korlátozásának joga kizárólag az ügyfél személyes adataira vonatkozik.
 
A Premio Travel korlátozhatja az ügyfél személyes adatainak kezelését mindaddig, amíg ellenőrzi az ügyfél személyes adatainak helyességét, valódiságát amennyiben az ügyfél vitatja az adott adat(ok) pontosságát.
A Premio Travel korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.
A Premio Travel az ügyfél kérésére korlátozza személyes adatainak kezelését, amennyiben
 • a Premio Travelnek a korlátozással érintett adatokra már nincs szüksége és
 • az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.
 
A Premio Travel korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha
 • az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amelyek a Premio Travel  jogos érdekei szempontjából szükségesek, illetve
 • az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy személyes adatainak Premio Travel által történő kezelése jogszabályban meghatározott ok miatt elsőbbséget élvez az ügyfél tiltakozásával szemben.
 
A Premio Travel az ügyfél személyes adatainak korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit.
A Premio Travel a korlátozásról nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, illetve a címzetteket, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.
 
A személyes adatok kezelésének korlátozása esetén a Premio Travel
 • tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
 • az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
 • kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.
 
A Premio Travel az ügyfél személyes adatait közvetlen üzletszerzésre nem használhatja fel.
 
Az adathordozhatósághoz való jog
Az ügyfél jogosult arra, hogy az általa a Premio Travel adatkezelésébe átadott  személyes adatait írásban, kinyomtatott vagy más, olvasható formátumban megkapja.
Az ügyfél jogosult, hogy ezen személyes adatait másik adatkezelőnek átadja vagy továbbítsa/továbbítassa.
Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki.
 
Panasz benyújtásához való jog
Amennyiben az ügyfél úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogait megsértették, úgy az ügyfél vegye fel a kapcsolatot a Premio Travel megnevezett kapcsolattartójával.
Az ügyfél a Premio Travel adatkezelésével kapcsolatos panaszait közvetlenül bejelentheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat[kukac]naih[pont]hu; weboldal: www.naih.hu), illetve eljárást indíthat a lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt.