show/hide phone

Infóvonal

06 80 98 00 80

Hétfőtől-szombatig:
8-20 óra között
Helyi tarifával hívható!

Infóvonal

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

"Adatkezelési Tájékoztató

 

PREAMBULUM

  

A PREMIO TRAVEL HOLIDAYS Korlátolt Felelősségű Társaság (1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 10., Cg.01-09-180774, adatkezelés nyilvántartásba vételi száma: NAIH-112568/2017; NAIH-112569/2017) mint a http://www.premiotravel.hu/ weboldal üzemeltetője, egyúttal adatkezelő (a továbbiakban: PREMIO TRAVEL HOLIDAYS Kft., vagy Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a weboldal látogatóit a kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

A PREMIO TRAVEL HOLIDAYS Kft. elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, erre tekintettel megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a jelen tájékoztató tárgyát képező eljárások és ügyintézés során a személyes adatok kezeléséből fakadó kockázatok a magyar és az egyéb Európai Uniós normatív szabályoknak megfelelően, biztonságos szinten maradjanak.

 

A PREMIO TRAVEL HOLIDAYS Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés, adatfeldolgozás megfelel a társaság mindenkor érvényes Adatkezelési Tájékoztatójában (a továbbiakban: Tájékoztató), és Magyarország hatályos jogszabályaiban rögzített szabályoknak és elvárásoknak. Így különösen kiemelt szempont, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései maradéktalanul érvényesüljenek.

 

A PREMIO TRAVEL HOLIDAYS Kft. az ügyfelek személyes adatait az utazási vállalkozói tevékenység végzésével összefüggésben, a szerződések létrehozásához, teljesítéséhez, és a szerződésekből eredő igények érvényesítéséhez szükséges körben és ideig, legfeljebb azonban 5 évig kezeli az alkalmazott informatikai rendszerek használatával.

 

A PREMIO TRAVEL HOLIDAYS Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz adott hozzájárulás az Infotv. 6. § (6) bekezdés alapján vélelmezhető minden olyan esetben, amikor az eljárás az érintett kérelmére indul (pl. valamely utazási szolgáltatás megrendelése, utazási szerződés igénylése, foglalás visszaigazolása stb.).

 

A www.premiotravel.hu honlap használatával Ön, mint felhasználó elfogadja jelen tájékoztató rendelkezéseit és az Adatkezelő szolgáltatási, felhasználási, adatkezelési és adatfeldolgozási elveit és feltételeit. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a személyes adatok marketing célú felhasználásához az érintett kifejezett hozzájárulása szükséges, amely bármikor visszavonható.

 

1. Értelmező rendelkezések

1.1 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

1.2 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amelymegfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rávonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

1.3 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

1.4 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

1.5 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármelyművelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

1.6 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

1.7 nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

1.8 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

1.9 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

1.10 harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

2. Az adatkezelés és feldolgozás elvei

2.1 Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2.2  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

2.3  A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

2.4 Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

2.5 Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

 

2.6 Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

2.7 Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

 

3. Az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A PREMIO TRAVEL HOLIDAYS Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a tevékenységének folytatásához kapcsolódó adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Előfordul ugyanakkor, hogy a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az alábbiakban tételesen felsoroljuk, hogy milyen tevékenységek során történik személyes adatok kezelése. Ezen tevékenységek kapcsán tájékoztatást adunk továbbá, hogy az egyes tevékenységek során megvalósított adatkezelési tevékenységek milyen célból történik, továbbá hogy az adatkezelések során kik az érintett személyek és mi az adatkezelés jogalapja.

 

3.1. Honlap látogatás, weboldalon történő regisztráció

A PREMIO TRAVEL HOLIDAYS Kft. által üzemeltetett http://www.premiotravel.hu/ honlap látogatóinak, illetve a weboldalon regisztráló látogatók adatai:

3.1.1.   Az adatgyűjtés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása, a regisztrációhoz kötött és a regisztrált által a weboldalon önkéntesen igénybe vehető szolgáltatások működtetése céljából történő adatbázis kezelés.

3.1.2.   Az érintettek köre: http://www.premiotravel.hu/ weboldal látogatói illetve az ott regisztráló személyek

3.1.3.   Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker tv. 13/A.§ (3) bekezdése.

3.1.3.   A kezelt adatok köre: a honlap látogatás időpontja és időtartama, kattintások száma, név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, leiratkozás, válaszok

3.1.4.   Az adatkezelés időtartama: legfeljebb a honlap megtekintésétől számított 5 év.

3.1.5.   Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek: a PREMIO TRAVEL HOLIDAYS Kft. és munkavállalói.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a www.premiotravel.hu weboldal felhasználóinak a weboldalon történő tevékenységét a látogatói viselkedés elemzése céljából nyomon követjük, amelynek keretében a weboldal cookie-k alkalmazásával adatot gyűjt. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a felhasználó böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni. Alapbeállítás esetén a felhasználó böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az "Ideiglenesen letöltött internet fájlok"), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné a felhasználó, hogy a PREMIO TRAVEL HOLIDAYS Kft. cookie-kat alkalmazzon, úgy inaktíválja azok fogadását a böngészőjében. Amennyiben a felhasználó fogadja a cookie-kat, azok típustól függően 30 vagy 60 napig a felhasználó számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak a felhasználó nem törli azokat már korábban. Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a www.premiotravel.hu weboldal korlátozott működését vonhatja maga után. Partnerünk, a Google hirdetései egyéni, felhasználóként eltérő kiszolgálása érdekében a felhasználó számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Egy későbbi látogatás alkalmával a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van egyeztetni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag az oldallal releváns tartalom tekintetében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését.

 

3.2. Hűségprogram

3.2.1.   Az adatgyűjtés célja: Prémium ajánlatokkal kapcsolatos információkról, termékekről, akciókról tájékoztatás, direktmarketing megkeresések.

3.2.2.   Az érintettek köre: a PREMIO TRAVEL HOLIDAYS Kft. ügyfelei

3.2.3.   Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek: a PREMIO TRAVEL HOLIDAYS Kft. munkavállalói.

3.2.4.   Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása illetve annak vélelme az Infotv. 6. § (6) bekezdése alapján.

3.2.5.   A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, prémium ajánlatok küldéséhez adott hozzájárulás, leiratkozás.

3.2.6.   Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig

 

 

Amennyiben a kívánt szolgáltatás igénybevételéhez ez elengedhetetlen, a PREMIO TRAVEL HOLIDAYS Kft. megfelelő tájékoztatás után a szükséges adatokat továbbítja szerződött partnerei (biztosítótársaság, szállás, transzfer és egyéb partner cégek) felé.

Az adatok módosítását és törlését az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 

 • e-mail útján info@premiotravel.hu
 • telefonon a 06-1-248-5848 számon (kizárólag általános tájékoztatás)
 • levélben a PREMIO TRAVEL HOLIDAYS Kft. 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 10. címen

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-112568/2017  

 

3.3. Elektronikus hírlevél

3.3.1.   Az adatgyűjtés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők email címére, tájékoztatás az aktuális információkról, utazási ajánlatokról.

3.3.2.   Az érintettek köre: hírlevélre feliratkozó személyek

3.3.3.   Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

3.3.4.   A kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás, leiratkozás.

3.3.5.   Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek: a PREMIO TRAVEL HOLIDAYS Kft. munkatársai.

3.3.6.   Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig.

 

Az adatok módosítását és törlését az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 • e-mail útján info@premiotravel.hu
 • telefonon a 06-1-248-5848 számon (kizárólag általános tájékoztatás)
 • levélben a PREMIO TRAVEL HOLIDAYS Kft. 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 10. címen

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-112569/2017

 

3.4. SuperShop Törzsvásárlói Program

3.4.1.   Az adatgyűjtés célja: a Supershop Törzsvásárlói Program keretében történő pontműveletek feldolgozása, továbbá a SuperShop Törzsvásárlói Program működtetése érdekében történő adattovábbítás.

3.4.2.   Az érintettek köre: Az adatkezelő szolgáltatását igénybe vevő vásárlók, akik a supershop pontgyűjtő rendszer keretében a supershop kártyájukon történő pontjóváírást igénylik

3.4.3.   Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

3.4.4.   A kezelt adatok köre: név, lakcím, supershop kártyaszám.

3.4.5.   Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek: a PREMIO TRAVEL HOLIDAYS Kft. munkatársai, továbbá az adattovábbítás eredményeképpen a SuperShop Kft.

3.4.6.   Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig.

 

Az adatok módosítását és törlését az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 

 • e-mail útján info@premiotravel.hu
 • telefonon a 06-1-248-5848 számon (kizárólag általános tájékoztatás)
 • levélben a PREMIO TRAVEL HOLIDAYS Kft. 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 10. címen

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-116442/2017

 

4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A PREMIO TRAVEL HOLIDAYS Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, fióktelepén, továbbá adatfeldolgozóinál találhatók meg.

A PREMIO TRAVEL HOLIDAYS Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)

c) változatlansága igazolható (adatintegritás)

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

 

legyen.

 

A PREMIO TRAVEL HOLIDAYS Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A PREMIO TRAVEL HOLIDAYS Kft. az adatkezelés során megőrzi:

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök

 

A PREMIO TRAVEL HOLIDAYS Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

5. Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Név: PREMIO TRAVEL HOLIDAYS Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: PREMIO TRAVEL HOLIDAYS Kft.

Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 10.

Cégjegyzékszám: 01-09-180774

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24758415-2-42

e-mail: info@premiotravel.hu

honlap: www.premiotravel.hu

adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-112568/2017; NAIH-112569/2017; NAIH-116442/2017

 

6. Az adatfeldolgozók és az adattovábbítás címzettjeinek adatai, elérhetőségei

6.1 Adatfeldolgozó:

Név: SzondaPhone Telemarketing-szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán u 39.

6.2 Adattovábbítás címzettje:

Név: SuperShop Marketing Kft.

Székhely: 1117 Budapest, AlleeCorner I.h.,Corner Torony, Október huszonharmadika u 8-10. V. em.

 

7. Jogorvoslati lehetőségek

7.1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

            a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

            b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

            c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az érintett kérelmére a PREMIO TRAVEL HOLIDAYS Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa vagy rendelkezése szerint megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

 

7.2. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

7.3. Az érintett jogorvoslattal élhet, ha tájékoztatási kérelmét nem teljesítik. Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

7.4. Amennyiben a felhasználó úgy véli, hogy az adatkezelés vagy feldolgozás során jogait megsértették, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 (1) 391-1400

Fax: 06 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

8. Záró rendelkezések

A jelen Adatkezelési Tájékoztató az elkészítésekor hatályos jogszabályok rendelkezései alapján készült. Az Adatkezelési Tájékoztató módosulhat a vonatkozó jogszabályok változása esetén, illetve az Adatkezelő fenntartja magának a jogot az Adatkezelési Tájékoztató bármikori megváltoztatására a hatályos jogszabályok keretei között. Az Adatkezelési Tájékoztató, és annak esetleges módosításai folyamatosan elérhetőek a http://www.premiotravel.hu/ weboldalon, illetve akár személyesen is megtekinthetőek a társaság székhelyén.

 

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Adatkezelő weboldalának használatakor a felhasználó által esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen további kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati osztályunkkal az alábbi elérhetőségeken:

 • postai úton: a lemondó válaszküldemény visszaküldésével a PREMIO TRAVEL HOLIDAYS Kft. 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 10. címére
 • e-mail útján az info@premiotravel.hu címen
 • telefonon a 06-99-310-940 számon
 • a honlapon található online ügyfélszolgálaton keresztül

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató mindenben megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak, így különösen az alábbi jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek:

 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban: „Infotv.”)
 2. 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
 3. 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 4. 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről,
 5. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
 6. 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 7. 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet – az utazásszervező és – közvetítő tevékenységről,
 8. 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet – az utazási szerződésről."

 

"Az Utazásirendszer kft. a vele a 2011. évi CXII. törvény 3. § 17. pont szerinti adatfeldolgozási tevékenység végzésére és a CeSYS rendszer felhasználására szerződést kötő felek által kezelt adatokat a hivatkozott törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően dolgozza fel. A törvény 10. § (3) bekezdésének megfelelően az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni."